HISTORIA MCO:

Początek działalności branży optycznej w formie zorganizowanej datuje się od 1888 roku. Po 1945 roku optycy działali jako Sekcja Optyków przy Cechu Rzemiosł Metalowych. Po przemianach ustrojowych, jakie nastąpiły w naszym kraju po 1989 roku, krakowscy optycy, czując potrzebę działania w bardziej demokratycznych organizacyjnych, zrzeszyli się w Stowarzyszeniu Optyków Polskich. Po jego rozwiązaniu w dniu 20 listopada 1993 roku na Zjeździe w Zakopanem, krakowscy optycy postanowili zorganizować własny Cech Optyków.

Na zebraniu założycielskim w dniu 14 stycznia 1995 roku, na które zaproszono optyków regionu całej Małopolski, postanowiono powołać Małopolski cech Optyków z siedziba w Krakowie.

Na zebraniu powyższym na Starszego cechu wybrano Wiesława Koczorowskiego optyka z Krakowa.

W dniu 25 maja 1995 roku Małopolski Cech Optyków został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta Krakowa.

Po rezygnacji Wiesława Koczorowskiego z funkcji Starszego cechu ze względu na stan zdrowia w dniu 29.06.1996 roku Walne Zebranie członków Małopolskiego cechu Optyków Starszego cechu wybrało jednomyślnie Mariana Wójcika optyka z Krakowa.

Głównym celem, jakim kierowaliśmy się przy organizacji Małopolskiego cechu Optyków, była konieczność integracji zawodowej i społecznej optyków w naszym regionie. W podejmowaniu tej problematyki sprzyjało nam członkostwo w Krajowej rzemieślniczej Izbie Optycznej w Warszawie, której współzałożycielami byli między innymi delegaci naszego Cechu.

Tak jak już wspomnieliśmy, praca Zarządu Małopolskiego Cechu Optyków koncentruje się na wielu płaszczyznach. Obok zasadniczych problemów zawodowych podejmowaliśmy różne inicjatywy społeczne.

Od początku naszej działalności cech nasz kieruje się zasadą, aby w miarę swoich możliwości spełniać służebną rolę dla całego środowiska optyków. W tym celu systematycznie organizujemy teoretyczne szkolenia zawodowe dla naszych członków i pracowników zakładów rzemieślniczych. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszych optyków, właściwe wyposażenie zakładów optycznych oraz wysoki poziom usług jest stałą troską Zarządu naszego Cechu.

Dla wyróżniających się zakładów optycznych pod względem etyczno-zawodowym i wysokich kwalifikacjach -Członkowie cechu ufundowali znak Cechowy z brązu wraz z certyfikatem. Jest on symbolem przynależności organizacyjnej identyfikującym optyka ze środowiskiem i zobowiązującym go do prowadzenia swojej działalności zawodowej na wysokim poziomie, jak również lojalności wobec kolegów członków Cechu.

Systematycznie organizowane są zebrania członków Cechu, które służą bieżącej informacji naszych członków o aktualnych przepisach prawno-skarbowych i innych.

Dużą wagę przywiązujemy do współpracy z Wojewódzkimi Wydziałami Zdrowia Urzędów Wojewódzkich. W wyniku tej współpracy, powołani przez Cech mężowie zaufania, weszli w skład komisji przy Wydziałach Zdrowia, które zajmują się rozwiązywaniem wspólnych, a niejednokrotnie spornych problemów oraz nadzorem we wszystkich zakładach optycznych, z którymi Wydział Zdrowia zawarł umowy na refundację recept okularowych.

Patronem naszego cechu został św. Hieronim.

Zarząd podjął uchwałę o ufundowaniu Sztandaru Cechowego Optyków oraz insygniów cechowych. Do ufundowania sztandaru i insygniów, w głównej mierze przyczynili się członkowie Cechu, którzy wpłacali dobrowolne datki na ich wykonanie.

Bieżący rok zamierzamy poświęcić dalszej aktywizacji i integracji naszego środowiska optyków.


ODESZLI OD NAS:

  • Szramel Adam
  • Stolarzewicz Józef
  • Hoszowski Artur
  • Salwiński Roman
  • Stolarzewicz Juliusz
  • Salwiński Stanisław