Tarcza Finansowa PFR

wpis w: Bez kategorii | 0

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej PFR:

„Oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej masz obowiązek złożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia Ci subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia Ci subwencji finansowej.

Proces rozliczenia subwencji będzie odbywać się w bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego zawarta została umowa subwencji finansowej.  Przeprowadzić go będzie mogła – jednoosobowo – osoba, która posiada dostęp do bankowości elektronicznej w tym banku. Może to być sam beneficjent albo osoba działająca w jego imieniu. W przypadku, gdy osoba działająca w imieniu beneficjenta będzie reprezentować go na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to nie będzie przekazywane wraz z oświadczeniem o rozliczeniu, ale jego przedłożenie może być wymagane w przypadku kontroli ze strony PFR.

Proces rozliczenia subwencji będzie odbywać się w kilku krokach:

1. Otrzymanie propozycji z PFR

Procedurę rozliczenia subwencji zainicjuje bank, za pośrednictwem którego zawarto umowę subwencji finansowej. Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia subwencji finansowej, bank przedstawi  – w bankowości elektronicznej – propozycję PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Będzie to wstępnie uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Nie wszystkie pola formularza będą jednak uzupełnione, niektóre będą wymagały wypełnienia przez beneficjenta. Propozycja PFR zostanie sporządzona w oparciu o informacje uzyskane przez PFR z baz danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS.

2. Sprawdzenie treści oświadczenia

Przed podpisaniem oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej należy zweryfikować jego treść. Sprawdzić m.in. czy wszystkie wymagane pola dot. wyliczenia umorzenia subwencji finansowej zostały uzupełnione, a także czy dane zawarte w oświadczeniu są prawidłowe. Pamiętaj: co do zasady, podpisanie oświadczenia o rozliczeniu (złożenie go), bez dokonywania w nim zmian dotyczących kwoty subwencji finansowej do zwrotu, będzie oznaczać, że zgadzasz się na wyliczoną przez PFR wysokością tej kwoty (kwota bezsporna). W takim przypadku, nie będziesz mógł później zakwestionować tej kwoty w postępowaniu wyjaśniającym.

3. Uzupełnienie brakujących danych

Większość danych potrzebnych do wyliczenia wysokości umorzenia subwencji finansowej PFR otrzyma m.in. z ZUS, KAS czy innych rejestrów publicznych. Niektóre pola będzie jednak trzeba wypełnić samemu. Po poprawnym wprowadzeniu danych w bankowości elektronicznej, zostanie przedstawiony zmieniony projekt oświadczenia o rozliczeniu, zawierający wprowadzone modyfikacje i uzupełnienia.
Pamiętaj: sprawdź wszystkie dane zawarte w oświadczeniu o rozliczeniu, weryfikując ich zgodność z danymi w odpowiednich urzędach. W przypadku rozbieżności, wyjaśnij je w odpowiednich urzędach, jeszcze przed popisaniem i złożeniem oświadczenia, ale nie zapomnij o terminie na jego złożenie.

4. Podpisanie oświadczenia

Oświadczenie o rozliczeniu musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank.

5. Weryfikacja oświadczenia przez PFR

Podpisane oświadczenie o rozliczeniu subwencji trafi do PFR, który zweryfikuje zawarte w nim dane z bazami danych m.in. z ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS.

6. Podjęcie decyzji przez PFR

Po rozpatrzeniu oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej  PFR podejmie jedną z trzech decyzji:

  • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą uprawnionym do 100% umorzenia subwencji finansowej (dot. to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza w wymienionych w regulaminie kodach PKD), to maksymalne umorzenie, na jakie możesz liczyć, wynosi 75% otrzymanej subwencji.  Pamiętaj: subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w kwocie wskazanej w treści decyzji PFR, zgodnie z otrzymanym od banku harmonogramem spłat.
  • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi w całości. Taką decyzję otrzymają przedsiębiorcy, którzy naruszyli warunki programowe, co powoduje obowiązek zwrotu całej otrzymanej subwencji finansowej (w terminie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia Ci tej decyzji PFR).
  • decyzję informującą o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. W takim przypadku:
    – PFR poinformuje o przyczynach takiego stanu rzeczy,
    – wyjaśnienie tych okoliczności nastąpi w ramach postępowania wyjaśniającego,
    – po ich wyjaśnieniu, PFR wyda jedną z decyzji opisanych powyżej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia       udostępnienia decyzji informującej o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiały ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przez PFR wydłużony.

Pamiętaj: Decyzja określająca wysokość subwencji finansowej podlegającej zwrotowi albo decyzja informująca o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, zostaną udostępnione w terminie 15 dni roboczych licząc od ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu, z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

WSZYSTKIE ważne, niezbędne i szczegółowe informacje na temat rozliczania otrzymanej subwencji finansowej PFR, regulaminy, odpowiedzi na najczęstsze pytania, prezentacje, wzory dokumentów itp. znajdą Państwo pod linkiem: https://cutt.ly/wvKe07b