NFZ – Wnioski Ofertowe

wpis w: Bez kategorii | 0

W związku z końcem okresu obowiązywania umów na zaopatrzenie w wyroby medyczne z dniem 30 czerwca 2021r., Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie, informuje o możliwości przesyłania wniosków ofertowych o podpisanie nowych umów z okresem obowiązywanie od 01.07.2021r. do 31.12.2025r. W tym celu należy przygotować wniosek ofertowy zgodnie z komunikatem z dnia 01.02.2021r. opublikowanym na stronie internetowej MOW NFZ – https://www.nfz-krakow.pl/dla-swiadczeniodawcow/komunikaty/zpo-umowy-na-rok-2021-i-lata-nastepne,2788.html

 UWAGA!

Zgodnie z §8 ust. 9 Zarządzenia 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019r. „Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia”.

Natomiast zgodnie z §10 ust. 7 w/w zarządzenia „Umowa obowiązuje od pierwszego dnia najbliższego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego) rozpoczynającego się po dniu podpisania umowy”, przez obie strony.

Z uwagi na powyższe zapisy oraz na konieczność zapewnienia ciągłości świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne prosimy o wcześniejsze składanie wniosków ofertowych.

Ponadto informujemy, że przedstawiony we wniosku ofertowym potencjał (personel, harmonogram, asortyment, miejsca realizacji świadczeń) będzie obowiązywał od 01.07.2021r.

Wszelkie zmiany zgłoszone do aktualnie obowiązującej umowy (po dacie złożenia wniosku ofertowego), nie zostaną uwzględnione w nowej umowie i konieczne będzie aneksowanie.

Wniosek ofertowy można przesłać na adres korespondencyjny:

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Józefa 21, 31-056 Kraków

lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym

ul. Wadowicka 8W, Kraków

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Sekcja Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne

Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

tel. 12 29 88 364, 365, 374