Elektroniczna Dokumentacja Medyczna EDM w gabinetach lekarskich

wpis w: Bez kategorii | 0

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania od 1.01.2021 wszedł w życie obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (EDM) przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. Oznacza to, iż zarówno recepty, skierowania, orzeczenia, wyniki badań laboratoryjnych, ale również treść wywiadu lekarskiego, wynik badania, czy historia choroby powinny być archiwizowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w formie elektronicznej, za pośrednictwem licencjonowanych programów umożliwiających dostęp do tzw. platformy P1 portalu zdrowie.gov.pl, co w praktyce ma umożliwić dostęp i wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami ochrony zdrowia, jak również, w określonym zakresie dostęp do tych danych dla pacjentów za pośrednictwem indywidualnego konta pacjenta IKP.

Wpisów dokonuje specjalista potwierdzając je podpisem elektronicznym. Pełne udostępnienie danych w systemie planowane jest od 1.07.2021.

Już dzisiaj w formie elektronicznej przekazywane są zwolnienia lekarskie, recepty i skierowania, a my mamy do czynienia z elektronicznymi zleceniami na wyroby medyczne EZWM.

Docelowo system EDM z pewnością ułatwi przekazywanie informacji medycznych pomiędzy specjalistami, dostęp pacjenta do wybranych informacji za pośrednictwem IKP i pozwoli ograniczyć lub nawet zlikwidować papierowe kartoteki.

Również na prywatne gabinety lekarskie, które nie posiadają umowy z NFZ, w których nie są wystawiane refundowane recepty ani zwolnienia lekarskie, rozporządzenie nakłada obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu programów kompatybilnych z programami rządowymi.

Oznacza to konieczność wyposażenia gabinetu w odpowiedni sprzęt, dostęp do internetu, zakupu oprogramowania, zapewnienia ochrony wrażliwych danych medycznych, posługiwania się przez lekarza podpisem elektronicznym.

W praktyce oznacza to dodatkowe koszty i zwłaszcza w początkowym okresie wydłużenie czasu wizyty.

Duże, rozwinięte praktyki zapewne już wdrożyły odpowiednie rozwiązania.

Wielu lekarzy odsuwało jednak i nadal odsuwa w czasie uruchomienie EDM.

Dla wielu lekarzy okulistów, którzy przyjmują po kilka godzin tygodniowo w gabinetach przy zakładach optycznych, konieczność spełnienia wymogów EDM w połączeniu z obowiązkiem zainstalowania kas fiskalnych on-line może być powodem rozważania rezygnacji z dalszego prowadzenia takiej praktyki. Szczególnie, jeśli mają świadomość możliwości podjęcia pracy w innych jednostkach ochrony zdrowia – np. niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej lub zorganizowanych jako NZOZ gabinetach przy niektórych zakładach optycznych, gdzie pracodawca rozwiąże za nich te problemy i dostarczy stosowne wyposażenie i oprogramowanie….

Podobne wątpliwości dotyczą również wielu lekarzy innych specjalności, szczególnie starszych, prowadzących swoje praktyki w ograniczonym wymiarze czasu.

Stąd liczne pytania kierowane do prawników, Izb Lekarskich oraz Ministerstwa Zdrowia.

Rozporządzenie przewiduje możliwość prowadzenia nadal dokumentacji medycznej w formie papierowej, w określonych sytuacjach, m.in. gdy “warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej”, a więc m.in. w sytuacji czasowego (lub stałego) braku dostępu do internetu, braku lub problemów z oprogramowaniem, oraz w przypadku np. braku niezbędnego sprzętu.

Ten aspekt w swoim komunikacie podniosła Naczelna Rada Lekarska, podkreślając, iż nie rekomenduje wstrzymywania się z przechodzeniem na dokumentację elektroniczną, ale zwracając równocześnie uwagę, iż “uprawnieniem placówek medycznych jest możliwość starannego przygotowania inwestycji w tym zakresie”, co siłą rzeczy wymaga czasu. Jeżeli lekarze, z którymi Państwo współpracują mają wątpliwości dotyczące obowiązku uruchomienia EDM i/lub nadal wstrzymują się z zakupem i uruchomieniem niezbędnego oprogramowania, mogą Państwo przekazać im wyjaśnienia zawarte w komunikacie NRL